Német nyelvtani fogalmak

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

A legfontosabb nyelvtani kifejezések   Grammatische Ausdrücke   1. ige  s Verb - en - főnévi igenév -- r Infinitiv -e- melléknévi igenév -- s Partizip -ien- igeidő -- s Tempus Tempora- jelen -- s Präsens (e Gegenwart)- folyamatos elbeszélő múlt  -- s Präterirum (s Imperfekt)- összetett befejezett múlt -- s Perfekt- régmúlt -- s Plusquamperfekt- jövő idő -- s Futur- igeragozás -- e Konjugation      - aktív -- s Aktiv- passzív -- s Passiv- kijelentő mód -- r Indikativ- kötőmód -- r Konjunktiv- felszólító mód -- r Imperativ- tárgyas -- transitiv - tárgyatlan -- intransitiv 2. főnév s Substantiv -e - nyelvtani nem -- s Genus Genera- hímnem -- s Maskulinum Maskulina- nőnem -- s Femininum Feminina- semlegesnem -- s Neutrum Neutra- névelő -- r Artikel- nyelvtani szám -- r Numerus, Numeri- egyes szám -- r Singular- többes szám -- r Plural- főnévragozás -- e Deklination- eset -- r Kasus Kasen- alanyeset -- r Nominativ- birtokos eset -- r Genitiv- részeshatározós eset -- r Dativ- tárgyeset -- r Akkusativ- konkrét fogalmat kifejező főnév -- s Konkretum Konkreta- absztrakt fogalmat kifejező főnév -- s Abstraktum Abstrakta- összetett szó -- s Kompositum Komposita- előtag -- s Bestimmungswort- utótag -- s Grundwort 3. melléknév s Adjektiv -e - fokozás -- e Komparation- alapfok -- r Positiv- középfok -- r Komparativ- felsőfok -- r Superlativ- túlzófok -- r Elativ 4. névmás s Pronomen, Pronomina - mutató névmás -- Demonstrativpronomen- birtokos névmás -- Possesivpronomen- vonatkozó névmás -- Relativpronomen- visszaható névmás -- Reflexivpronomen- kérdő névmás -- Interogativpronomen- határozatlan névmás -- Indefinitpronomen- személyes névmás -- Personalpronomen 5. számnév s Numerale, Numeralien - tőszámnév -- Kardinalia- sorszámnév -- Ordinalia 6. írásjel e Interpunktion - vessző -- s Komma, Kommata- pont -- r Punkt, -e- kérdőjel -- s Fragezeichen- kettőspont -- r Doppelpunkt, -e- felkiáltójel -- s Ausrufezeichen- kötőjel -- r Bindestrich, -e- dőltvonal -- r Schrägstrich- pontosvessző -- s Semikolon- gondolatjel -- r Gedankenstrich- zárójel -- e Klammer, -n- idézőjel -- s Anführungszeichen/ s Gänsefüßchen 7. Egyéb Sonstiges  - elöljárószó -- e Präposition, -en- kötőszó -- e Konjunktion, -en- határozószó -- s Adverb, -ien- indulatszó -- e Interjektion, -en 8. nyelvtan e Grammatik - magánhangzó -- r Vokal, -e- mássalhangzó -- r Konsonant, -en- alany -- r Subjekt, -e- állítmány -- r Prädikat, -e- tárgy -- s Objekt, -e- jelző -- s Attribut, -e- határozó -- e Adverbialbestimmung, -en- mellérendelő összetett mondat -- e Kordination, -en- alárendelő összetett mondat -- e Subkordination, -en- hiányos mondat -- e Ellipse, -n- időbeli segédige -- s Hilfsverb, -en- módbeli segédige -- s Modalverb, -en- egyidejűség -- e Gleichzeitigkeit- előidejűség -- e Vorzeitigkeit- utóidejűség -- e Nachzeitigkeit- szórend -- e Wortstellung/Wortfolge 9. mondatok fajtái e Satzart - kijelentő mondat r Aussagesatz- felkiáltó mondat r Ausrufesatz- kérdő mondat r Fragesatz- kiegészítendő kérdés e Ergänzungsfrage- eldöntendő kérdés e Entscheidungsfrage- óhajtó mondat r Wunschsatz- felszólító mondat r Aufforderungssatz- vonatkozó mellékmondat r Relativsatz 10.  nyelvtudomány e Linguistik- előtag -- r Präfix, -e- utótag -- r Suffix, -e- alaktan -- e Morphologie/ e Formenlehre- mondattan -- r Syntax- jelentéstan -- e Semantik- hangtan -- e Phonetik- helyesírás -- e Rechtschreibung/ e Orthographie   Szerkeszti: Turai Tímea