Munkaszerződés (minta 2 )

munkahely

Munkaszerződés amely létrejött egyrészről .........................(munkáltató elnevezése) .........................(munkáltató székhelye) mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató) másrészről: .........................(név, leánykori név) .........................(lakcím) .........................(szül. hely, idő) .........................(anyja neve) .........................(személyiigazolvány- száma, adóazonosító jele) .........................(TAJ-száma) .........................(magánnyugdíjpénztár neve, címe, bankszámlaszáma) mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) között az alábbi feltételekkel: 1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen munkaszerződéssel határozatlan időre szóló munkaviszonyt létesítenek. (Felek megállapodnak abban, hogy jelen munkaszerződéssel ........ napjáig tartó határozott idejű munkaviszonyt létesítenek.) A Munkavállaló kötelezettséget vállal a munkaszerződés szerinti munkavégzésre. A Munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés szerint foglalkoztatni. A munkába lépés napja: .............. 2. A Munkavállaló munkaköre:.......... A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató a munkakörébe tartozó feladatokat részletesen ismertette, a munkaköri leírást a jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg a Munkavállaló részére átadta. 3. A Munkáltató munkavégzésének helye:........................ 4. A Munkavállaló személyi alapbére bruttó ........ Ft/hó. Teljesítménybér alkalmazása esetén a teljesítménykövetelmények a következők: ................. (Mivel a teljesítménykövetelmények teljesítése jelentős részben nem csak a munkavállalón múlik, a munkavállaló garantált bére: ............. Ft/óra vagy Ft/hó.) 5. Felek megállapodnak abban, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelességeket (munkáltatói jogkör) ........... munkakörű, illetve beosztású vezető munkavállaló (szerv) gyakorolja, illetve teljesíti. 6. A Munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzemi (üzleti) titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. 7. A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató a rá irányadó munkaidő-beosztást, munkarendet ismertette (illetve a belső munkaügyi szabályzatát átadta). A Munkavállaló a tájékoztatást (szabályzatban foglaltakat) tudomásul vette. 8. A Felek a munkaviszony létesítésekor ........ nap/hónap próbaidőt kötnek ki. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. 9. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve (illetve a kollektív szerződés) és a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok rendelkezései irányadók. (Munkavállaló jelen munkaszerződés aláírásával elismeri, hogy a munkáltató belső szabályzatát megismerte, a belső szabályzatot a Munkáltató a részére átadta.) Kelt:.........., 200.. ......... hónap ... nap ............................        ......................................... munkavállaló                 munkáltató (cégszerű aláírás) Megjegyzések (Mt. alapján) Munkavállaló: Munkaviszonyba munkavállalóként az léphet, aki tizenhatodik életévét betöltötte. Az iskolai szünet ideje alatt a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló is létesíthet munkaviszonyt a törvényes képviselőjének hozzájárulásával. Ilyenkor a hozzájárulás megadásáról érdemes a munkaszerződés végére záradékot vezetni, amelyet a törvényes képviselő aláír. 1. ponthoz: A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja. A munkába lépés napja eltérő megállapodás hiányában a munkaszerződés megkötését követő munkanap, ezért az erre vonatkozó részt csak akkor kell kitölteni, ha a felek a törvényben foglaltakhoz képest más időpontot akarnak meghatározni. A határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag, illetve más alkalmas módon kell meghatározni (pl. a jelenleg fizetés nélküli szabadságon lévő X. Y. helyettesítésére). A határozott időtartam - újabb munkaviszony létesítését is ideértve - az öt évet nem haladhatja meg. 2-3. ponthoz A munkaszerződésben minden esetben meg kell határozni a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét és a munkavégzés helyét. A munkaköri leírást a munkavállaló részére át kell adni. A munkavégzés helye lehet állandó vagy változó. Állandó munkahely esetén a konkrét helyet (pontos cím) vagy az esetleges módosításokat elkerülendő pl. a munkáltató mindenkori székhelyét kell megjelölni. Változó munkahely esetén a változó jellegre kell utalni. Ilyenkor a munkavállaló utasítás alapján a munkáltató bármely telephelyén köteles munkát végezni, lehetőség van azonban ebben az esetben is korlátozásokra (pl. a munkavégzés helye változó, de a munkavállaló csak a munkáltató székhelye szerinti településen lévő telephelyeken köteles munkát végezni.) 4. ponthoz A munkavállalót - eltérő megállapodás hiányában - a munkaszerződésben megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illeti meg. A személyi alapbért mindig időbérben kell megadni (Ft/hó, Ft/óra). Teljesítménybérezés esetén a teljesítménykövetelmények mellett időbéres személyi alapbért is meg kell jelölni (pl. teljesítménybér .... Ft/db, személyi alapbér 30 000 Ft/hó) A személyi alapbér, illetve teljesítménybér nem lehet kevesebb, mint a mindenkori minimálbér. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménykövetelményt ezért úgy kell megállapítani, hogy annak százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén járó munkabér a minimálbért elérje. Ha a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nemcsak a munkavállalón múlik, garantált bér megállapítása is kötelező (pl. jutalékos rendszerben foglalkoztatottak esetén). 5. ponthoz A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelességeket (munkáltatói jogkör) mely szerv vagy személy gyakorolja, illetve teljesíti. 7. ponthoz A munkaidő napi nyolc óra. A munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása ennél rövidebb vagy - a részben vagy egészben készenléti jellegű munkakörben - hosszabb, de napi tizenkét órát meg nem haladó munkaidőt is megállapíthat. A munkaidő Mt. szerinti napi munkaidőtartamának alapulvételével, heti vagy ennél hosszabb, de legfeljebb éves keretben is meghatározható. 8. ponthoz A munkaszerződésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető. A próbaidő tartama harminc nap. Kollektív szerződés, illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. 9. ponthoz A munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket törvény, illetőleg törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabály szabályozza. Kollektív szerződés a munkaviszonyra vonatkozó bármelyik kérdésről rendelkezhet, de - bizonyos kivételekkel - jogszabállyal ellentétes nem lehet. A munkaviszonyra vonatkozó szabály fogalmán a fent meghatározottakat kell érteni. A munkáltató a belső szabályzatában egyoldalúan állapíthatja meg a mérlegelési jogkörébe tartozó szabályokat (pl. munkavégzés rendje, munka megszervezése, munkahelyre bevihető dolgok, prémiumfizetés, összeférhetetlenség). Ahhoz azonban, hogy a belső szabályzat a munkavállalóra nézve kötelező legyen, meg kell ismertetni vele a munkaviszony létesítésekor, illetve azt követően, és erről a tényről a munkavállalót írásban nyilatkoztatni kell.   Forrás:Origo honlapja