Külföldi gyógykezelésről

egészségügyi képzés

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 28. §-ában és 83. §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1. § (1) A rendelet alkalmazási köre a külföldi gyógykezelések feltételeire és elszámolási rendjére terjed ki. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából külföldi gyógykezelésre jogosult az a személy, aki a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított, b) a Tbj. 16. §-ának (1) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ide nem értve a Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének p) pontja szerinti jogosultat. 2. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP), e rendelet alapján, a külföldi gyógykezelésre jogosult személy külföldi gyógykezelésének költségeihez támogatást nyújthat, ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy rendelkezik a) a megbetegedés és a szükséges gyógykezelés jellege szerinti, az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó, az adott orvosi szakmában gyógyító-megelőző, illetve szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézményként működő, országos feladatkört teljesítő intézmény (a továbbiakban: országos intézet), vagy ennek hiányában b) az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (a továbbiakban: OSZMK)  (2) A külföldön történő gyógykezelés támogatásához szükséges javaslat megadását a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, illetőleg hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), vagy a kezelő orvosa az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az országos intézet vezetőjénél, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az OSZMK főigazgatójánál kezdeményezheti. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi gyógykezelésre jogosult személy egészségügyi dokumentációját. (3) A külföldön történő gyógykezelés indokoltságát az országos intézetben létrehozott bizottság, illetőleg a megbetegedés és a szükséges gyógykezelés jellege szerint érintett országos szakfelügyelő által összehívott bizottság (a továbbiakban együtt: szakmai bizottság) állapítja meg. A külföldi gyógykezelésre való jogosultságról szóló döntést a szakmai bizottság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hozza meg. (4) A szakmai bizottságnak nem lehet tagja a beteg kezelőorvosa, illetve az az orvos, aki a kezelésben előzőleg részt vett. (5) A külföldi gyógykezelés akkor indokolt, ha a külföldön már alkalmazott gyógymód a gyakorlatban is eredményesnek bizonyult, és esélye van a beavatkozás sikerességének, továbbá hazai egészségügyi intézményben a gyógymód alkalmazásának nincsenek meg a feltételei, és azok külföldi szakember meghívásos közreműködésével sem teremthetőek meg. 3. § (1) A szakmai bizottság a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vizsgálata és a 2. § (5) bekezdésében említett körülmények mérlegelése alapján, e rendelet melléklete szerint a) megállapítja a külföldi gyógykezelés indokoltságát, vagy b) elutasítja a kérelmet. Az elutasítást a szakmai bizottság írásban indokolja, illetve javaslatot tesz a további gyógykezelést végző hazai egészségügyi intézményre és terápiás módokra.  (3) A szakmai bizottság a külföldi gyógykezelés indokoltsága esetén javaslatot tesz a külföldi gyógyintézetre is, ennek során tájékozódik az intézet fogadókészségéről, a felvétel időpontjáról, a gyógykezelés várható időtartamáról és a gyógykezeléssel összefüggésben felmerülő költségekről. (4) A külföldi gyógykezelésre vonatkozó szakmai javaslatot, valamint a külföldi gyógyintézet fogadó nyilatkozatát és költségbecslését a szakmai bizottság továbbítja az OEP-hez. 4. § (1) A külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a külföldi gyógykezelésre vonatkozó szakmai javaslatot, valamint a külföldi gyógyintézet fogadó nyilatkozatát és költségbecslését közvetlenül is továbbíthatja az OEP-hez. (2) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, illetőleg más személy vagy szerv a kezelés költségét nem tudja vállalni, és rendelkezésre állnak az (1) bekezdésben meghatározott iratok, az OEP a külföldi gyógykezeléshez és az azzal kapcsolatos gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz a szükséges támogatást engedélyezheti. A támogatás mértékéről a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] kérelmére az eset összes körülményeit mérlegelve - figyelembe véve a rendelkezésre álló előirányzat nagyságát - az OEP dönt. 5. § Az OEP a támogatás mértékének megfelelő összeget átutalja a gyógykezelést nyújtó külföldi gyógyintézetnek, illetve - a külföldi intézettel való megállapodás esetén - előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot ad és utólagos elszámolással rendezi a költségeket. 6. § (1) A külföldi gyógykezelésre jogosult személy lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP) az engedélyezett külföldi gyógykezelés útiköltségét a külföldi gyógykezelésre jogosult személynek, valamint orvos-szakmailag indokolt esetben a kísérőnek vagy kísérőknek - legkorábban a gyógykezelés megkezdése előtt 12 nappal - megelőlegezi. Saját közlekedési eszköz igénybevétele esetén összesen 1 db II. osztályú menettérti vonatjegy árának megfelelő összeg térítendő meg. (2) Az OEP a külföldi gyógykezelésre jogosult személy kiutazásának megszervezése során szükség szerint gondoskodik a repülőjegyek, illetve - orvosi javallat alapján - a mentőszállítás biztosításáról.  7. § (1) A külföldi gyógykezelésre jogosult személy külföldi gyógykezelése után a hazatérését követő 30 napon belül köteles  b) az illetékes MEP-nél a felvett útiköltséggel elszámolni.  8. § A 4. § (2) bekezdése szerint engedélyezett külföldi gyógykezeléshez kapcsolódó, a külföldi egészségügyi intézmény által elrendelt kontrollvizsgálat költségének vállalásáról - külön kérelemre - az OEP dönt. Egy éven belüli kontrollvizsgálati kérelemhez nem szükséges a szakmai bizottság javaslatának ismételt beszerzése. 9. § (1) Az 2-5. §-okban foglalt rendelkezéseket a külföldi szakember meghívásos közreműködésével, hazai egészségügyi intézményben megvalósuló gyógykezeléseknél is értelemszerűen alkalmazni kell. (2) Az OEP a külföldi szakember meghívásos közreműködésével megvalósuló gyógykezeléseknél, a támogatás megállapításakor a következő költségeket vállalhatja részben vagy egészben át: a) a külföldi szakember útiköltségét, magyarországi tartózkodási költségét, honoráriumát, b) a beavatkozáshoz szükséges eszközök, gyógyászati segédeszköz és gyógyszer költségét, c) a hazai, finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi intézményeknél a hatályos finanszírozási szabályok szerinti díjon felüli, az ellátás nyújtásával összefüggő költséget. (3) Az OEP eseti megállapodást köt a gyógykezeléshez helyet biztosító hazai egészségügyi intézménnyel a külföldi szakember meghívásos közreműködésével összefüggő szervezési feladatokról és a költségek vállalásának mértékéről. 10. § (1) E rendelet előírásait a külföldi gyógykezelésre jogosult személyek részére nyújtandó gyógykezelések tekintetében az Európai Közösség migráns munkavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális biztonságáról szóló közösségi rendeleteinek (a továbbiakban együtt: R.) szabályai szerint - a (2)-(5) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel - kell alkalmazni. (2) A 2. § (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a külföldi gyógykezelésre az R. alkalmazásával kerül sor, akkor az OEP a külföldi gyógykezelésre jogosult személy külföldi gyógykezelésének költségeit az R. szabályai szerint téríti meg. (3) Amennyiben a külföldi gyógykezelésre az R. alkalmazásával kerül sor, a 4. § (2) bekezdésében és a 8. §-ban biztosított mérlegelési lehetőség kizárólag a külföldi gyógykezelés költségei kötelezően meg nem térítendő részének OEP általi visszatérítésére alkalmazható, amennyiben teljesülnek e rendelet 2. §-ának (5) bekezdésében foglalt feltételek. (4) Az R. alkalmazása során a 7. § (1) bekezdésének a) pontjából a számlák átadására vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni.  11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg a magyar állampolgárok külföldi gyógykezelésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 200/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a hatályát veszti. (2) A 10. § és a melléklet EGT-re vonatkozó, III/7. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. (3) Az e rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.