Hogyan érvenyesitheti a beteg a jogait?

egészségügyi képzés

  1. Az egészségügyi szolgáltató, illetve fenntartó  A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében - más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni. 1997. évi CLIV. tv. 29.§  2. Betegjogi képviselő  A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában: a) segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében, b) segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, c) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget, d) rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi intézményben. 1997. évi CLIV. tv.  A betegjogi képviselő szinte minden kórházban tart fogadóórát, amelyről tájékoztatni köteles az intézmény hivatalos hirdetmény útján. Valamennyi magyar állampolgárnak joga és lehetősége van betegjogi képviselőhöz fordulni, akár interneten keresztül is a www.betegjogikepviselo.hu elérhetőségen. 4. Közigazgatási kérelem A beteg közigazgatási kérelemmel fordulhat az intézmény felügyeleti szervéhez, illetőleg az Egészségügyi Minisztériumhoz. 5. Magyar Orvosi Kamara Etikai, fegyelmi ügyekben lehetőség van a Magyar Orvosi Kamarához fordulni. A Magyar Orvosi Kamara etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le.(1994. évi XXVIII. tv. a Magyar Orvosi Kamaráról, Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe, 1998.) 6. Polgári Per  A betegnek joga van polgári pert indítani a gyógykezelést végző intézmény ellen. Az eljárásra a Polgári Peres Eljárás, valamint a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak. (1952. évi III. tv. , 1959. évi IV. tv.) 7. Büntető Per Amennyiben gyógykezelésében résztvevő orvos illetőleg egészségügyi dolgozó súlyosabb kötelezettségszegésének alapos gyanúja merül fel, lehetőség van büntető feljelentést tenni. (Az eljárásra 1973. évi I.törvény A büntetőeljárásról szabályai vonatkoznak.) 8. Állampolgári jogok országgyűlési biztosa Az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság illetve közszolgáltatást végző szerv eljárása, ennek során hozott határozata (intézkedése), illetőleg a hatóság intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.(1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról) 9. Civil Szervezetek A betegszervezetekhez tájékoztatásért lehet fordulni. SZÓSZÓLÓ BETEGJOGI KONZULTÁCIÓS KÖZPONT A Szószóló Betegjogi Konzultációs Központ célkitűzése, hogy segítse az állampolgárokat az egészségügyi ellátással kapcsolatban felmerülő jogaik megismerésében, konzultációs lehetőséget biztosít a már felmerült problémák megoldására vonatkozóan. Amennyiben betegjogokkal kapcsolatban kérdése, panasza van keresse fel a Betegjogi Konzultációs Központot:Szószóló Betegjogi Konzultációs Központ1081 Bp. Rákóczi út 73. II. em 1.Tel: (061) 210 0069.E-mail: szoszolo@szoszolo.hu