Gábor Dénes Főiskola

Ba, Bsc, egyetem, mesterképzés, alapképzés, felvételi

Vizsga bemutatása: angol informatikai szaknyelvi, kétnyelvű (LEXINFO, 2004.01.19.)német informatikai szaknyelvi, kétnyelvű (LEXINFO, 2004.01.19.) A vizsgák a Gábor Dénes Főiskola Informatikai Rendszerek Intézetében minden naptári évben három-négy alkalommal kerülnek megtartásra.A vizsgák sikerét záróteszttel végződő felkészítő tanfolyamok segítik elő.   1. A NYELVVIZSGA: 1.1. A nyelvvizsga célja és jellege: A LEXINFO akkreditált informatikai szaknyelvi vizsga, amely olyan angolul/németül tudó diákok és már dolgozó felnőttek számára készült, akik tanulmányaik, érdeklődési körük, munkájuk alapján az informatikához kapcsolódó információk nagy részéhez idegen nyelven jutnak, illetve, akik munkahelye, oktatási intézménye feltételként kötötte ki a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. A vizsga megfelelő szintű szakmai nyelvi tudással tehető le. A Vizsgaszabályzatnak a vizsgázók számára készült kivonata (2. sz. melléklet) a vizsgára való jelentkezésről, a vizsga lebonyolításáról, az értékelésről és a bizonyítványok kiadásáról részletes tájékoztatást nyújt.1.2. A nyelvvizsga szintjei: A nyelvvizsgára két nyelvből (angol, német), három szinten lehet jelentkezni. A nyelvvizsga kétnyelvű, a közvetítési készség vizsgálatára is kiterjed. (Az alapfok, középfok és felsőfok szintjeire vonatkozó feladatleírást az 1. sz. mellékletben található táblázatok tartalmazzák.) Alapfokú nyelvvizsga: Szóbeli készségek: a vizsgázó megérti a hozzá intézett, viszonylag lassú, rövidebb terjedelmű informatikai, szaknyelvi beszédet, kérdéseket stb. le tud szóban írni egyszerűbb, a szaknyelvhez kapcsolódó képet, ábrát, grafikont képes egyszerű szaknyelvi közlésekre, bár beszéde lassú és kisebb hibákat vét el tud olvasni rövidebb, írott szöveget, azt nagyjából megérti, a róla szóló kérdésekre egyszerű válaszokat tud adni megérti a rövidebb gépi párbeszédet vagy leírást, válaszolni tud az ehhez kapcsolódó egyszerűbb kérdésekre.   Írásbeli készségek: a vizsgázó megérti a rövidebb, egyszerűbb szakmai szövegeket, és tud az ahhoz kapcsolódó kérdésekre válaszolni ismeri az alapvető szakmai terminológiát tud rövidebb összefüggő szöveget előállítani, ha ahhoz nyelvi segítséget kap nyelvi szintjére jellemző az egyszerűbb szerkezetek használata, önálló szöveg előállítása során hibákat követ el.   Középfokú nyelvvizsga: Szóbeli készségek: a vizsgázó megérti a szakmai és általános témájú, normális tempójú idegen nyelvi közlést, ebből a lényegi információt ki tudja szűrni gépi hang esetében is képes a szakterület általános témaköreiben, illetve előre felkészülés esetén egy általa választott szakterületen önállóan, normális beszédtempóban kifejteni véleményét az olvasott szakszövegből megérti a fontosabb általános információkat, a szöveget össze tudja foglalni.   Írásbeli készségek: a vizsgázó az általános szaknyelvi írott szövegben a tényszerű információkat megérti képes kétnyelvű szótárt használni, illetve a szaknyelvi szöveget magyarra úgy átültetni, hogy az eredeti szöveg lényegi változtatásokat nem szenved képes olyan írott általános szakszöveg előállítására, amelyben helyes nyelvi formákat és szakszókincset alkalmazva egyéni véleményét, a témában való ismereteit tolmácsolja nyelvi szintjére jellemző a sokféle nyelvi szerkezet még kisebb hibákkal való használata, szakmai szókincse elég nagy, közlései tartalmi és formai szempontból általában érthetőek, célorientáltak.   Felsőfokú nyelvvizsga: Szóbeli készségek: a vizsgázó képes a szakterület témaköreiben és általános témákban akár élő, akár gépi formában minimális információveszteséggel átlagos tempójú szöveget megérteni képes a szakterület általános témaköreiben – illetve előre felkészülés esetén egy általa választott szakterületen – önállóan, normális beszédtempóban gyakorlatilag hibátlanul kifejteni véleményét az idegen nyelven olvasott szakszövegben megérti a részletes információkat, a szövegről összefoglalót tud adni a magyar nyelven olvasott szakszöveget össze tudja foglalni idegen nyelven úgy, hogy abból lényeges információk ne maradjanak ki.   Írásbeli készségek: a vizsgázó megérti a szakterületéhez kapcsolódó hosszabb írott szöveg részletes információit képes kreatívan kifejteni gondolatait egy adott, a szakterülethez kapcsolódó témakörben úgy, hogy az előállított szöveg az idegen nyelv sajátosságainak figyelembevételével természetesnek, gyakorlatilag hibátlannak tűnik kreatívan képes magyar szakmai szöveget idegen nyelven összefoglalni úgy, hogy a lényeges információkat megfelelő nyelvi formában fejezi ki nyelvi szintjére jellemző a közel hibátlan nyelvhasználat, gondolatai pontos formába öntése, gazdag, általános, nyelvi, valamint szakmai szókincsismeret. 1.3. A nyelvvizsga szóbeli (“A” típusú vizsga) feladatai: Alapfok: 1. Szóbeli kommunikáció, mely két részből áll. Az első rész általános bemelegítő beszélgetés. Ez még nem az értékelés része. A második rész szakmai beszélgetés. Néhány perces párbeszéd a vizsgázó szakmai hátteréről, tanulmányairól, munkájáról, érdeklődési köréről stb. 2. Olvasott szöveg értése. 10–12 soros szöveg, újságcikk stb. olvasása, rövid rész fordítása, az értést ellenőrző kérdésekre válaszolás. 3. Idegen nyelvű ábra, dokumentum, kép stb. leírása. A vizsgázó több képből húz. Pár percig folyamatosan beszél a képen/ábrán stb. található szavak felhasználásával. 4. Laborfeladat. Egy 2–3 perces szöveg háromszori meghallgatása alatt a képernyőn megjelenő magyar állításokról kell megállapítani, hogy igazak vagy hamisak-e. A feladatot vizsgáztatói szoftver igénybevételével kell megoldani. Középfok: 1. Szóbeli kommunikáció, mely főleg szakmai témákból áll. A néhány perces beszélgetés alatt a jelölt számot ad szakmai hátteréről, kifejti véleményét egy őt érdeklő szakmai témában. 2. PowerPoint-os kiselőadás tartása. A vizsgázó egy általa választott szakmai témában előre elkészített, a szintnek megfelelő PowerPoint-os kiselőadást tart, amelyet adathordozón (floppy, CD) átad e-mailen pedig megküldheti a LEXINFO 1. sz. Nyelvvizsgahelynek (továbbiakban: Vizsgahely 1037 Bp. Bécsi út 324. 5. épület 508/2. szoba). A kiselőadás olyan témáról szól, amelyet a vizsgázó ismer, azaz az esetleges kérdésekre a kiselőadás megtartása után válaszolni tud. A vizsgázónak a feladat teljesítése során bizonyítani kell, hogy a feladatot önállóan oldotta meg, az előadás nem szorítkozhat az előre megírt anyag felolvasására. A kiselőadás elkészítésénél az alábbi szempontok figyelembevételét kérjük: A vizsgateremben rendelkezésre álló számítógép MS Windows XP operációs rendszert használ. Kizárólag 600 x 800 pixel felbontás alkalmazható. A kiselőadás időtartama: maximum 5 perc. A kiselőadás ne tartalmazzon percenként átlagosan egy-két diánál többet. Az előadás felépítése megfelelő színvonalú legyen. Ügyeljen arra, hogy a vetítési anyag segítse az előadást, ne helyettesítse azt! (Nem felel meg a vizsgán az a vizsgázó, aki egy előre elkészített szöveget felolvas. Mindenképpen törekedni kell a szabad előadásra!) Ügyeljen a kiselőadásban leírtak, valamint az előadott szöveg nyelvi helyességére! A kiselőadásnak tartalmaznia kell azokat a forrásokat, amelyeket elkészítésénél felhasznált. Betűtípus: 18 pontos Arial. 3. Olvasott szöveg értése. Egy 1000–1200 karakternyi, a szakterülethez kapcsolódó szöveg olvasása, a kapcsolódó kérdések megválaszolása, szükség esetén egyes részek fordítása. A feladat magában foglalja a szöveg fontosabb információinak összefoglalását is idegen nyelven. 4. Irányított szakmai beszélgetés. A vizsgáztató bizottság döntése alapján a 2. vagy 3. pontban feldolgozott témakör további tárgyalása olyan formában, hogy itt a jelölt már kifejti önálló véleményét. 5. Laborfeladat: Egy 3–4 perces szöveg háromszori meghallgatása közben a hallott szövegértést ellenőrző feladatsor megoldása. Egy 1–2 perces szakmai szókincsismeretet mérő feladatsor alapján feladatlap kitöltése. A feladatot vizsgáztatói szoftver igénybevételével kell megoldani. Felsőfok: 1. Szóbeli kommunikáció, mely főleg szakmai témákból áll. A néhány perces beszélgetés alatt a jelölt számot ad szakmai hátteréről, kifejti véleményét egy őt érdeklő szakmai témában. 2. PowerPoint-os kiselőadás tartása. A vizsgázó egy általa választott szakmai témában előre elkészített, a szintnek megfelelő PowerPoint-os kiselőadást tart, amelyet adathordozón (floppy, CD) átad e-mailen pedig megküldheti a LEXINFO 1. sz. Nyelvvizsgahelynek (1037 Bp. Bécsi út 324. 5. épület 508/2. szoba). A kiselőadás olyan témáról szól, amelyet a vizsgázó ismer, azaz az esetleges kérdésekre a kiselőadás megtartása után válaszolni tud. A vizsgázónak a feladat teljesítése során bizonyítani kell, hogy a feladatot önállóan oldotta meg, az előadás nem szorítkozhat az előre megírt anyag felolvasására. A kiselőadás elkészítésénél az alábbi szempontok figyelembevételét kérjük: A vizsgateremben rendelkezésre álló számítógép MS Windows XP operációs rendszert használ. Kizárólag 600 x 800 pixel felbontás alkalmazható. A kiselőadás időtartama: maximum 5 perc. A kiselőadás ne tartalmazzon percenként átlagosan egy-két diánál többet. Az előadás felépítése megfelelő színvonalú legyen. Ügyeljen arra, hogy a vetítési anyag segítse az előadást, ne helyettesítse azt! (Nem felel meg a vizsgán az a vizsgázó, aki egy előre elkészített szöveget felolvas. Mindenképpen törekedni kell a szabad előadásra!) Ügyeljen a kiselőadásban leírtak, valamint az előadott szöveg nyelvi helyességére! A kiselőadásnak tartalmaznia kell azokat a forrásokat, amelyeket elkészítésénél felhasznált. Betűtípus: 18 pontos Arial. 3. Magyar szakmai szöveg összefoglalása célnyelven. Egy 15–20 sor hosszú a szakterülethez kapcsolódó, de általános szöveg összefoglalása a fontos információk kiemelésével. Az összefoglalás az eredeti szöveg kb. 50%-a. 4. Olvasott szöveg értése. Egy kb. 1500 karakternyi, a szakterülethez kapcsolódó, szöveg olvasása, a kapcsolódó kérdések megválaszolása, szükség esetén egyes részek fordítása. A feladat magában foglalja a szöveg fontosabb információinak összefoglalását is célnyelven. 5. Irányított szakmai beszélgetés. A vizsgáztató bizottság döntése alapján a 3. vagy 4. pontban feldolgozott témakör további tárgyalása olyan formában, hogy itt a jelölt már kifejti önálló véleményét. 6. Laborfeladat: Egy 3–4 perces szöveg háromszori meghallgatása közben a hallott szövegértést ellenőrző feladatsor megoldása. Egy 1–2 perces szakmai szókincsismeretet mérő feladatsor alapján feladatlap kitöltése. A feladatot vizsgáztatói szoftver igénybevételével kell megoldani. 1.4. A nyelvvizsga írásbeli (“B” típusú vizsga) feladatai Az utasítások nyelve a célnyelv! Alapfok: 1. Írott szöveg értése. Egy 800–1000 karakterből álló, az informatika területéről szóló, de nem szigorúan szakmai szöveg értésének ellenőrzése 10 magyar állítás segítségével. 2. Egy szakmai szókincsteszt kitöltése. A feladat párosítás, szókitöltés stb. feladatok segítségével az alapszintű szakszókincs ismeretét méri. 3. Egy kb. 10 mondat terjedelmű irányított fogalmazás írása. A feladathoz szótár használata megengedett. A feladat megoldását idegen nyelvű kérdések, ábrák, képek stb. segítik. Középfok: 1. Írott szöveg értése. Egy 1200–1500 karakternyi szakmai szöveg értésének ellenőrzése feladatlap alapján. 2. Szakmai szókincsteszt. Többféle tesztfeladat a szakszókincs ismeretének méréséhez. 3. Irányított fogalmazás. Két megadott témából 220–250 szó hosszúságú fogalmazás írása szótár segítségével. Az egyik téma kapcsolódik az 1. feladat témaköréhez, a második az informatika területéről általános szaktudást tételez fel. 4. Fordítás idegen nyelvről. Informatikai témájú, kb. 150 szó hosszúságú, informatikához kapcsolódó szöveg fordítása szótár segítségével. Felsőfok: 1. Írott szöveg értése. Egy 1200–1500 karakternyi szakmai szöveg értésének ellenőrzése feladatlap alapján. 2. Szakmai szókincsteszt. Többféle tesztfeladat megoldása a szakszókincs ismeretének méréséhez. 3. Szakszöveg tömörítése. Egy magyar nyelvű rövid szakmai szöveg kb. 50%-os terjedelmű tömörítése szótár segítségével. 4. Irányított fogalmazás. Két megadott témából 250–300 szó hosszúságú fogalmazás írása szótár segítségével. Az egyik téma kapcsolódik az 1. feladat témaköréhez, a második az informatika területéről általános szaktudást tételez fel.1.5. A szóbeli és írásbeli (“C” típusú) vizsga: Az együttes szóbeli és írásbeli vizsga a komplex “C” típusú vizsgát képezi, mely az 1.3. és 1.4. pontokban felsorolt készségek mérésére szolgáló feladatokból áll. A vizsgák leírására lásd az Alap-, Közép- és Felsőfokú vizsgák táblázatait (1. sz. melléklet).1.6. Mire kell a vizsga során figyelni? Kérjük, olvassák el figyelmesen a jelentkezéskor kapott Jelentkezési lapot, csekket. Minden vizsgára a Vizsgahely által kiküldött értesítéssel, illetve személyazonosságot igazoló fényképes okmánnyal jelenjen meg (személyi igazolvány, útlevél). A szóbeli vizsga időpontjának szigorú betartására. A későn jövők csak elfogadhatóan indokolt esetben tehetik le a vizsgát. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgáról elkésik, utolsónak vizsgázhat. A vizsgázó a szóbeli vizsgán a vizsgatermet nem hagyhatja el. A laborvizsga számítógépes teremben történik, a későn érkezőket a terembe nem engedjük be. Ha a vizsgázó a laborvizsgáról késik, eljárási díj befizetése ellenében új időpontot kap. A laborvizsga ideje alatt a vizsgázó a termet nem hagyhatja el. Az írásbeli vizsga két részből áll. A vizsgázó az írásbeli vizsga első részén a termet nem hagyhatja el. Az írásbeli vizsga második részén a teremfelügyelő kíséretében egy alkalommal a termet rövid időre elhagyhatja. Az írásbeli vizsga egyik részében magával hozott nyomtatott szótárt használhat (pl.: Halász Előd: MAGYAR–NÉMET, NÉMET–MAGYAR, Országh László: MAGYAR–ANGOL, ANGOL–MAGYAR). A szótárak semmiféle utólagos bejegyzést nem tartalmazhatnak. Az írásbeli vizsga alatt a szótáron kívül segédeszköz használata nem engedélyezett. A vizsgák alatt a mobiltelefon vagy más elektronikus eszköz használata tilos. A vizsgázó mobiltelefonját kikapcsolt állapotban, zárt borítékban maga előtt a padon tartja. Bármiféle vizsgához nem illő magatartás felfüggesztéssel jár. A vizsgákról részletes tájékoztatást a Vizsgaszabályzat kivonata nyújt (2. sz. melléklet). 1.7. A vizsgán felhasznált nyomtatványok, formai követelmények: Az írásbeli vizsgán: a vizsgán kapott minden anyagot a vizsga befejezésekor be kell adni a vizsgaanyagra a jelentkezéskor kapott kódot kell felírni a ceruzával írt megoldásokat nem vesszük figyelembe az olvashatatlan feladatokat vagy részeket hibaként számítjuk be a be nem fejezett munkákat részpontok levonásával – ahol ez lehetséges – tudjuk csak értékelni a nem a megadott témakörről szóló feladatot nulla ponttal értékeljük.   A szóbeli vizsgán: a közép- és felsőfokon a szóbelire előre elkészített PowerPoint-os kiselőadást a vizsgázó a szóbeli vizsgák megkezdése előtt fél órával – a Vizsgahely által kijelölt vizsgateremben – a feladathoz előkészített számítógépen kipróbálhatja a laborfeladat során, a számítógépen megoldott feladatra a vizsgázó kódszáma automatikusan felkerül a vizsgázó a helyszínen a vizsga eredményéről nem kérhet semmiféle információt. 1.8. Jelentkezés a nyelvvizsgára: A nyelvvizsgára való jelentkezésnél a Jelentkezési lapot (2. sz. melléklet) kifogástalanul kell kitölteni. A jelentkezéshez szükséges két darab, saját névre/címre megcímzett és ajánlott küldeményként felbélyegzett A/5-ös boríték csatolása, amit értesítésre, illetve a vizsgabizonyítvány kiküldésére használunk fel. A nyelvvizsga-bizonyítvány csak a megjelölt szintre állítható ki. A jelentkezéshez szükséges információk, űrlapok, a vizsgadíj befizetésére szolgáló csekk a Vizsgahelyen szerezhető be (telefon: 436-6592 e-mail: krisz@gdf-ri.hu 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület, 508/2. szoba). A Jelentkezési lap az Internetről is letölthető, de Interneten a vizsgára jelentkezni nem lehet. A jelentkezést elősegíti a 6. épület bejárati előterében lévő fényújság is, amelyről részinformációk olvashatók. További infokommunikációs eszközként ajánljuk a www.gdf-ri.hu/Lexinfo honlapot. A kitöltött Jelentkezési lapot a csatolt feladóvevénnyel együtt a fent megadott címre személyesen vagy postai úton kell eljuttatni. (A jelentkezés elfogadásáról, illetve a kitűzött részvizsgák időpontjairól és helyeiről adott értesítésről lásd a 2. sz. M llékletet.) Akkreditált vizsgaközpont neve: Gábor Dénes FőiskolaLEXINFO Informatikai Nyelvvizsga-központ(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2004.01.19.) Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 324.Telefon: (1) 436-6570 Fax: (1) 436-6504 Web cím: http://www.gdf.hu/LexInfo/default.htm »E-mail: kiralyj@lsi.gdf-ri.hu »  Forrás: Gábor Dénes FőiskolaLEXINFO Informatikai Nyelvvizsga-központSzerkesztette: Turai Tímea