Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel

munkahely

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló törvény (1997. évi LXXIV. tv.) lehetőséget biztosít arra, hogy munkaviszony ne munkaszerződéssel, hanem alkalmi munkavállalói könyvvel jöjjön létre. Alkalmi munkavállalói könyvvel az a természetes személy foglalkoztatható, aki a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) alapján munkavállaló lehet, továbbá az a külföldi, aki Magyarországon működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási intézménnyel, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban áll.  2005. augusztusától alkalmi munkavállaló lehet az a külföldi személy is, aki a foglalkoztatási törvény alapján engedély nélkül foglalkoztatható.  Nincs szükség engedélyre a magyarországi munkavállaláshoz, ha a külföldi munkavállaló menekültként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorlási engedéllyel vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára vagy annak tartózkodásra jogosult hozzátartozója a viszonosság szabályainak alkalmazásával. 2005. augusztus 1-től alkalmi foglalkoztatást vállalhat az a külföldi személy is, aki magyar állampolgárral Magyarországon együtt élő házastárs, továbbá a magyar állampolgár olyan özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt legalább egy évig Magyarországon együtt élt. Alkalmi foglalkoztatás alanya lehet végül az az előbbi kategóriákba nem sorolható külföldi személy, aki mezőgazdasági idénymunkák (különösen növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) elvégzését vállalja alkalmi foglalkoztatás keretében  .  Feltételek az alkalmi munkavállalói könyv használatához   Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásra csak meghatározott feltételek együttes fennállása esetén kerülhet sor, azaz csak abban az esetben, ha  a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval naponta aa) legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és ab) egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 naptári napig, és ac) egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig munkaviszonyt létesít, a munkavállalónak kifizetett - a munkavállalót érintő levonásokat nem tartalmazó - munkabér egy munkában töltött naptári napra eső összege az 1997. évi LXXIV. törvény mellékletében megjelölt &quot kifizetett munkadíj&quot első jövedelemsáv alsó határánál (1800 Ft/nap) nem kevesebb és az utolsó jövedelemsáv felső határánál (4600 Ft/nap) nem több. Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony 5 egymást követő munkanapig egyidejűleg is létesíthető. A munkavállaló egy naptári évben több munkáltatónál összesen 120 napot tölthet alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban. Ettől eltérően a magyar állampolgárságú alkalmi munkavállaló több, de legalább három  természetes személy munkáltatónál, vagy kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett munkáltató esetében a munkáltató tevékenységi köréhez közvetlenül kapcsolódó alkalmi foglalkoztatás esetében összesen kettőszáz napot tölthet alkalmi munkavállalásnak minősülő munkaviszonyban. Törvény tiltja továbbá, hogy az előnyugdíjban részesülő személy alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt létesítsen.  Alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt a munkáltató csak olyan munkavállalóval létesíthet, aki a tárgyévre kiadott alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezik  .  Az alkalmi munkavállalói könyv   Az alkalmi munkavállalói könyv olyan közokirat, amely a munkavállaló alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonya nyilvántartására szolgál, és amelybe bejegyzést - a munkavállaló aláírását kivéve - csak a kiállító, illetőleg a munkáltató tehet  . A könyvet a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége (illetve munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján a települési önkormányzat jegyzője) ingyenesen állítja ki a munkavállaló kérelmére, mégpedig a tárgyévet megelőző december 15-étől.  A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező személy részére az alkalmi munkavállalói könyvet néhány kijelölt munkaügyi kirendeltség köteles kiállítani  .  A munkáltatónak és a munkavállalónak az alkalmi munkavállalói könyvbe tett - a munkavállalás tényére vonatkozó - bejegyzései és aláírásai együttesen az Mt-ben meghatározott munkaszerződésnek minősülnek  . A foglalkoztatást szabálytalannak kell tekinteni és a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben (1996. évi LXXV. tv.) meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásának van helye, ha a munkáltató a rá vonatkozó előírásokat megszegi.  A kiállító kötelezettségei   A kiállítónak a kiadott alkalmi munkavállalói könyvekről kötelező tartalmú sorszámozott nyilvántartást kell vezetnie erről a munkavállalót tájékoztatni kell  . Az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége a tárgyévet követő február 15-ig adatot köteles szolgáltatni a székhelye szerint illetékes megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak (kirendeltségnek) és a megyei egészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek), valamint az adóhatóságnak. Amennyiben a könyv kiállítása a jegyző dolga, ő az adatokról az illetékes munkaügyi központ kirendeltségét értesíti, s a kirendeltség feladata lesz az adattovábbítás (adatszolgáltatás). A kiállító január 31-ig igazolást köteles kiadni a munkavállalónak  . A munkáltató kötelezettségei   A munkáltatónak a munkavállaló munkába lépésekor - naponként - a munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, a munkavégzés helye és napja, a munkakör, a kifizetendő munkadíj rovatokat ki kell töltenie, valamint aláírásával igazolnia a munka megkezdését  . A munkáltatónak a munkavállaló részére kifizetett munkadíj után a 1997. évi LXXIV. törvény mellékletében meghatározott értékű közteherjegyeket kell beragasztania az alkalmi munkavállalói könyv megfelelő rovatába. A munkavállaló kötelezettségei   A munkavállaló kötelezettsége, hogy a tárgyévet követő év január 15-éig a könyvet a kiállítónak leadja, és a leadással egyidejűleg nyilatkozzon arról, hogy magánnyugdíjpénztárral létesített-e tagsági viszonyt (tagsági viszony fennállása esetén pedig be kell mutatnia a magánnyugdíjpénztár által záradékolt belépési nyilatkozatot)  . A munkavállalónak naponként az alkalmi munkavállalói könyv megfelelő sorában aláírásával kell igazolnia a munkavállalás tényét  . A munkavállalónak a könyvét a munkavégzés helyén kell tartania annak érdekében, hogy egy esetleges munkaügyi ellenérzés során lehetőség legyen annak azonnali bemutatására  . 1997. évi LXXIV. törvényForrás:Magyarország.hu