Foglalkozási egészségügyi szakápoló

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A foglalkozás-egészségügyi ápoló foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, foglalkozás-egészségügyi központban, foglalkozás-egészségügyi szakellátásban (szakrendelésen), a foglalkozás-egészségügyi team tagjaként részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, egészségnevelési feladatokban, a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő betegségek felismerésében, kezelésében, a kóroki tényezők észlelésében és a munkahelyek közegészségügyi-járványügyi, ezen belül, munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, dokumentációs tevékenységben. A foglalkozás-egészségügyi ápoló feladatait részben önállóan, részben pedig a szakorvos utasítására vagy az orvossal együttműködve végzi. 3.1. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat keretében – a szolgálat orvosának irányítása és ellenőrzése mellett – közreműködik: – a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokban, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatokra küldésében, – külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában, – a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában, – az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadásban, – a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosításban, – a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, – foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában, – az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében, – a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában, – a foglalkozás-egészségügyi rehabilitációs tevékenységben. 3.2. Foglalkozás-egészségügyi központban: a 3.1. pontban meghatározott feladatokat végzi. 3.3. A foglalkozás-egészségügyi szakellátás keretében közreműködik: a 3.1. pontban meghatározottakon túl – a munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálásában, – a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésével és tartásával kapcsolatos egészségi alkalmasság másodfokon történő elbírálásában, – a munkanélküliek beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő szakmai alkalmassági vizsgálatában, – közhasznú munka előkészítése érdekében a munkanélküliek munkaköri alkalmassági vizsgálatában, – szakellátás nyújtásában foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára, – konzultatív tevékenységben más szakterületek orvosai számára a foglalkozási megbetegedések köréből, – munkahigiénés tanácsadásban a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat részére, – a megyei tiszti főorvos felkérésére foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezésében, valamint a megyei/fővárosi foglalkozás-egészségügyi szakfőorvos irányításával az alapellátást nyújtó szolgálatok ellenőrzésében, – a szakképzést folytató intézmények tanulóinak és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak külön jogszabály szerinti szakmai alkalmassági vizsgálatában, – a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezésben a munkaügyi központok számára. Tevékenysége során mindhárom területen végzi: – az adminisztrációt, dokumentációt, – a korszerű technikai (informatikai eszközök) kezelését, – a szakmai, etikai, jogi normákat betartja, munkáját hivatásként gyakorolja, – rendszeresen részt vesz továbbképző programokon.