ECL nyelvvizsga

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Nyelvvizsga bemutatása: angol általános, egynyelvű (ECL nyelvvizsga, 2002.02.18.)magyar általános, egynyelvű (ECL nyelvvizsga, 2001.09.03.)német általános, egynyelvű (ECL nyelvvizsga, 2002.02.18.) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ECL NYELVVIZSGÁRÓL: Jelenleg folyik a vizsgaszintek harmonizálása a Közös európai Referenciakeret szintjeivel a Manuál előírásainak figyelembe vételével, szakértők bevonásával.Az ECL nyelvvizsgák kidolgozója Európai uniós tagállamok több éves szakmai előkészítő munka után 1992-ben London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, amely az ERASMUS, majd a LINGUA program támogatásával azt a feladatot vállalta, hogy egy egységes nyelvvizsgarendszert dolgoz ki az Európai Unió tagállamainak nyelvéből. Az EU egységesítési törekvéseivel összhangban a konzorciumba tömörült tagállamok azt kívánják elérni, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák mindenféle &quot egyenértékűsítési&quot eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.   Kompetencia, vizsganyelvek: A &quot European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages&quot elnevezésből alkotott &quot ECL&quot betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem, nyelviskola vállalta, amely végzi az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését. A standardizálás első fázisában kidolgozott egységes elvek alapján az EU hivatalos nyelveiből, továbbá magyarból és lengyelből is letehető az ECL nyelvvizsga.   A vizsgák jellege: A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni. Összehasonlíthatóság: Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák egyik fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes alapelvekhez igazodó vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok. A vizsgák egységes alapelveinek megfelelően valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai, és azonos a vizsgaanyagok jellege is. A vizsgák megbízhatósága: A konzorcium valamennyi tagintézménye maga felelős a saját nyelvén írott tesztek kidolgozásáért és javításáért. Hogy az ECL nyelvvizsgák megbízhatóságát garantálni lehessen, valamennyi vizsgaanyagot előzetesen kipróbálnak, a vizsgaanyagok készítőit és a javítókat minden vizsga előtt felkészítik, és a kettős javítás elvét alkalmazzák. A tesztírás, a javítás és a bizonyítványkiadás egységességét a nyelvek és a szintek közötti összehasonlíthatóság biztosíthatósága érdekében egy bizottság felügyeli, amely az egyes nyelveket képviselő szakértőkből áll.   AZ ECL NYELVVIZSGA SZINTJEI: &quot A&quot szint (kezdő)Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: A2 Az A szint sikeres elérése után már jó turista vagy: tudsz kérdezni, az egyszerűbb válaszokat megérted, tudsz vásárolni, a célnyelven kérni enni-inni, érted a kiírásokat - egyszóval: már nem lehet eladni. &quot B&quot szint (akkreditált alapfok)Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: B1 A B szint elérése után már elkezdhetsz dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között kezded megérteni az újság- és rádióhíreket, a TV adásokat, megpróbálhatsz moziba, színházba is elmenni. &quot C&quot szint (akkreditált középfok)Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: B2 A C szint elérése után megkezdheted tanulmányaidat a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin. Megismerted a célnyelv szerkezetét, megértetted logikáját - mostanra biztosan meg is szeretted. Kezded élvezni a szépirodalmat megérted már a pályaudvari hangosbemondót és az utcán a kiabálást is. Egyszóval kezded otthon érezni magad a célnyelvi országban. &quot D&quot szint (akkreditált felsőfok)Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: C1 A D szint elérésével nyelvileg egyenrangú partnere lettél a célnyelvet beszélőknek. Úgy írsz, olvasol, beszélsz mint ők, tanulhatsz, kutathatsz, dolgozhatsz közöttük, nyelvi nehézségek nélkül folytathatod ismerkedésedet a célnyelvi kultúrával, irodalommal, történelemmel - egyszóval: a célnyelvi országok múltjával és jelenével. AZ ECL NYELVVIZSGA RÉSZEI: 1. Szóbeli kommunikáció: A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják. Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc) E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik. Irányított beszélgetés (5-8 perc) A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat. A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok: - Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont - Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)  0-5 pont - Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)  0-5 pont - Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)  0-5 pont - Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)  0-5 pont 2. Írásbeli kommunikáció: (ld. tesztminták - http://inyt.pte.hu/teszt.html ) A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótár nélkül, irányítási szempontok szerint írnia. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok: - Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont - Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás)  0-5 pont - Szókincs (terjedelme és változatossága)  0-5 pont - Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)  0-5 pont - Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)  0-5 pont 3. Olvasott szöveg értése (ld. tesztminták - http://inyt.pte.hu/teszt.html ) A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.  4. Hallott szöveg értése (ld. tesztminták - http://inyt.pte.hu/teszt.html ) A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket. A vizsgák értékelése:Készségenként egységesen 25-25, összesen 100 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely akkor eredményes, ha a jelölt készségenként és összességében is eléri a megszerezhető pontszám legalább 60%-át. Ha a jelölt 80% feletti összteljesítményt ér el, akkor ez egy készségből kompenzálja a 60% alatti (de min. 50%-os) teljesítményét. Sikertelen vizsga esetén lehetőség van a vizsga részleges megismétlésére. A mért készségek és pontértékük: Hallás utáni értés 25 pont Olvasás utáni értés  25 pont Szövegalkotási készség 25 pont Beszédkészség 25 pont Elérhető maximum: 100 pont Megfelelési minimum: 60 pont Megfelelés készségenként: 15 pont Akkreditált vizsgaközpont neve: Pécsi TudományegyetemIdegen Nyelvi Titkárság(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2001.09.03.) Cím: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.Telefon: (72) 501-500/2133 Fax: (72) 251-929 Web cím: http://www.ecl.hu »E-mail: ecl@inyt.pte.hu »   Forrás: Pécsi TudományegyetemSzerkesztette: Turai Tímea