Angol nyelvtani fogalmak

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

1.  ige  verb - főnévi igenév -- infinitive- melléknévi igenév -- participle - igeidő -- tens - jelen -- present tens - befejezett jelen -- present perfect - folyamatos múlt --imperfect- befejezett múlt -- past perfect- jövő idő -- future- igeragozás -- conjugation      - aktív -- active- passzív -- passive- felszólító mód -- imperative - tárgyas -- transitiv- tárgyatlan -- intransitiv 2. főnév  substantive - nyelvtani nem -- genus - határozatlan névelő -- indefinite article - határozott névelő -- definite article- egyes szám -- singular- többes szám -- plural- főnévragozás -- declension- eset  -- case- alanyeset  -- nominative- birtokos eset -- possessive case- részeshatározós eset -- dative - tárgyeset -- accusative - összetett szó -- compound word 3. melléknév adjektive - alapfok -- positive- középfok --  comparative- felsőfok -- superlative 4. névmás pronoun - mutató névmás -- demonstrative- birtokos névmás -- possesive- visszaható névmás -- reflexive- határozatlan névmás -- indefinite- személyes névmás -- personal 5. számnév  numeral   - tőszámnév -- cardinal - sorszámnév -- ordinal 6. írásjel punctuation mark - vessző -- comma- pont -- period - kérdőjel -- question mark- kettőspont -- colon- felkiáltójel -- exclamation mark- kötőjel -- hyphen- pontosvessző -- semicolon- zárójel -- bracket- idézőjel -- inverted commas 7. Egyéb other - elöljárószó -- preposition- kötőszó -- conjunction- határozószó -- adverb 8. nyelvtan  grammar - magánhangzó -- vocal/vowel- mássalhangzó -- consonant- alany -- subjective- állítmány -- predikative- tárgy -- object- jelző -- attribute- határozó -- adverbial - időbeli segédige -- temporal auxiliary- módbeli segédige -- modal auxiliary- egyidejűség -- simultaneity- szórend -- word order 9.  mondat sentence- mellérendelő összetett mondat -- compound sentence - kijelentő mondat -- positive sentence- felkiáltó mondat -- exclamation- kérdő mondat -- interrogative sentence- felszólító mondat -- requisition- vonatkozó mellékmondat -- relative clause 10. nyelvtudomány  linguistic - alaktan e Morphologie/ e Formenlehre- mondattan  -- syntax- jelentéstan -- semantik- hangtan -- phonetik- helyesírás -- spelling Szerkeszti: Turai Tímea