Adófizetési kötelezettség

adótanfolyam

Az adózás a legnépszerűtlenebb intézmények egyike, ugyanakkor a legfőbb állampolgári kötelezettségünk is. Az Alkotmány 70/I. §-a szerint &quot Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni&quot . Ahhoz, hogy az állam feladatait el tudja látni, az államháztartásnak, az állami költségvetésnek pénzre van szüksége. A pénz legfőbb forrása az állam által beszedett adó. A kormány kiadásainak legfőbb fedezetét ez adja.  Az adó olyan általános és rendszeres pénzfizetési kötelezettség, amelyet jogszabály ír elő, kötelező jelleggel, meghatározott mértékben, az államháztartás javára, s amelyért közvetlen ellenszolgáltatás nem jár.  Adófizetési kötelezettséget csak jogszabály írhat elő, sőt az adóalanyokat általánosan érintő adót csak törvényi szabályozással lehet bevezetni, módosítani vagy megszüntetni. Az egyik legfontosabb adójogi elv, hogy a jogszabály visszamenőleges hatállyal (a jogszabály kihirdetését megelőző időre) nem állapíthat meg adófizetési kötelezettséget. Az adó megállapítása, beszedése, behajtása, ellenőrzése és nyilvántartása az adóhatóságok (az Adó- és Pénzügy Ellenőrzési Hivatal (APEH) Központi Hivatala és területi szervei mint állami adóhatóság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos parancsnoksága és szervei mint vámhatóság, az önkormányzat jegyzője mint önkormányzati adóhatóság) és az Illetékhivatal feladata.  A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek 1997. január 1-jétől adóazonosító jelet kötelesek használni minden olyan esetben, amikor jövedelemadó-köteles bevételt szereznek vagy költségvetési támogatást igényelnek. Éppen ezért az adóazonosító jelet közölni kell minden olyan szervezettel, amelytől a magánszemély jövedelmet szerez, vagy amely adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást ad ki. Az adóazonosító jelről kiállított hatósági igazolvány az adóigazolvány.  A jogi személyek, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok azonosítására az adószám szolgál. Az adójogszabályok útvesztőiben nem könnyű eligazodni. Ha mégis szükségessé válik, akkor ez legalább az alapfogalmak ismeretét feltételezi. dr. Szabó MariannForrás: www.taninfo.hu