A munkaköri leírás tartalma

munkahely

A munkaköri leírás, függetlenül attól, hogy törzs vagy kiegészítő leírásról van szó, ugyanazt a négy tartalmi fejezetet foglalja magába:• általános információk,• a munkakör tartalma,• a munkavégzés körülményei,• a munkakör betöltési követelményei.A kiegészítő munkaköri leírás tartalma kiegészíti a törzs munkaköri leírást az egyes fejezetekben, de tartalma nem lehet ellentmondásban a törzs munkaköri leírás tartalmával. A munkaköri leírások a következő elemeket tartalmazhatják : 1. Általános információk 1.1. A munkakör megnevezéseA munkakör megnevezésének, mint azonosítónak, kettős funkciója van:• utal a munkakörben elvégzendő feladatokra,• elkülöníti egymástól a munkaköröket.Minden munkakört külön megnevezéssel kell ellátni, hogy így is biztosítani lehessen a munkakörök elkülönítését. Célszerű az egy szakterületen vagy szervezeti egységen belül egymástól lényegesen nem különböző munkaköröket egy munkakörként leírni, a közös részeket megjelenítve a törzs munkaköri leírásban, a szervezeti egységek sajátosságaiból adódó eltérő elemeket pedig a hozzá tartozó kiegészítő leírásokban. Alapvető követelmény, hogy már az elnevezés egyértelmű legyen, segítse a munkakörök azonosíthatóságát. 1.2. Érvényesség A munkakör létezésének időbeni határait - ha az előre ismert - kell rögzíteni. 1.3. Munkakör célja, funkciójaRöviden össze kell foglalni a munkakör létesítésének indokát, célját és feladat együttesét.   1.4. A munkakör helye a szervezeten belülEz a tartalmi elem általában a kiegészítő munkaköri leírásban jelenik meg.Tartalmazza:• A szervezeti egység megnevezését, ahol a munkakör található• A közvetlen felettesi munkakör megnevezését:A közvetlen felettes alatt azt a vezetői munkakört kell érteni, amelyik a szervezeti hierarchiában a munkakört betöltő felett áll. A felettes vezetői munkaköröket az alábbiak szerint kell megkülönböztetni, mivel az irányítói, valamint munkáltatói jogosítványok különböző vezetői munkakörökhöz tartozhatnak: az utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási joggal rendelkező vezetői munkakör (általában ez a vezetői munkakör végzi az adott szervezeti egységnek a koordinációját, irányítását, melyhez az adott munkakör tartozik), a munkáltatói jogokkal rendelkező vezetői munkakör. A közvetlen felettes felelős azért, hogy az adott munkakör munkaköri leírása naprakész legyen.• Az alárendelt munkakörök megnevezése, ha vezetői munkakörről, illetve az irányított munkakörök megnevezése, ha irányítói munkakörről van szó. 2. A munkakör tartalma 2.1. A munkakör feladatainak felsorolásaA munkaköri leírások elkészítésének meghatározó célja a feladatok számbavétele, egyértelmű rögzítése. A feladatokat az alábbiak szerint célszerű rendszerezni.a) A gyakoriság szerinti megkülönböztetés: A munkaköri leírás elsősorban a rendszeresen előforduló, ismétlődő tevékenységeket, tevékenységelemeket írja le és rendszerezi. Ezen túl azonban az időnként előforduló, alkalmanként végzendő feladatokat is fel kell tüntetni. Javasolható az évenként legalább egyszer előforduló tevékenységeket is szerepeltetni a munkaköri leírásban.b)  Tartalom szerinti megkülönböztetés: A feladatokat tartalmuk és hatáskörük szerint különítjük el szakmai, illetve vezetési, irányítási feladatokká. A teljesség igénye nélkül pl. az alábbi feladatcsoportokat különböztetjük meg: - Szakmai feladatok:• tervezési• szervezési• előkészítési• kidolgozási• oktatási, kiképzési• közreműködői• szakmai irányítási• információgyűjtési és feldolgozási• információadási, közvetítési• elemzési• értékelési • ügyeleti• készenléti• ügyfélszolgálati• egyéb (fel nem sorolt) tevékenységek - Vezetési, irányítási, koordinációs feladatok: • tervezési• szervezési• információgyűjtési• koordinálási• irányítási• értékelési, motiválási, ösztönzési• kapcsolattartási• együttműködési• tájékoztatási A törzs munkaköri leírásban, ha nem lehetséges a részletezés, a feladatcsoportokat kell megnevezni. 2.2. JogkörökAzt fejezik ki, hogy a szervezet különféle folyamataira a vezetőknek, illetve a beosztott munkatársaknak milyen jellegű befolyása van. A jogkörök például az alábbiak lehetnek: - Szakmai jogkörök:• hatósági engedélyezési• képviseleti• kezdeményezési, javaslattételi, előterjesztési • véleményezési• ellenőrzési - Irányítói, vezetői jogkörök:• hatósági engedélyezési• belső engedélyezési• képviseleti• kezdeményezési, javaslattételi, előterjesztési• véleményezési, állásfoglalási• ellenőrzési• megbízási, utasítási• parancsadási• aláírási• döntési• munkáltatói     2.3. FelelősségA felelősségi kör például az alábbiakra terjedhet ki:• a szerv imázsa• a munkaeszközök• közvetlen beosztottak• a szervezeten kívüli személyek• a szerv, szervezet vagy szervezeti egység működése• a szervezeten kívüli környezet, vagy személy (például ügyfelek) amelyre a munkafolyamat kiterjed 2.4. A kapcsolattartás kiterjedése és módjaItt a munkakörre jellemző kommunikációs és együttműködési elemekre kell kitérni, ezek a kapcsolattartás környezetére, gyakoriságára és jellegére vonatkozhatnak. 2.5. TeljesítménykövetelményekA teljesítménykövetelmények azt fejezik ki, hogy a szervezet, illetve a vezető milyen eredményeket vár el a munkakör betöltőjétől. Ha lehetséges, törekedni kell a teljesítménykövetelmények konkrét - lehetőleg számszerű - meghatározására. Azon munkakörök esetében, ahol a teljesítmény nem mérhető számszerűen, a kompetenciák munkavégzés közbeni alkalmazása szolgál a teljesítmény megítélésére. 3. A munkakör körülményei 3.1. A munkakörhöz rendelt eszközökMindazokat az eszközöket fel kell sorolni, amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelősség következtében különleges jelentőséggel bírnak. 3.2. Speciális munkavégzési feltételekAzokat a feltételeket kell felsorolni, amelyek számottevő fizikai vagy pszichés terhelést eredményeznek a munkavégzés során..3.3. MunkaidőTeljes munkaidős pozíció esetén 8 óra/nap, részmunkaidős pozíció esetén a részaránynak megfelelő óra/nap értéket kell beírni. 4. A munkakör betöltési követelményei Azokat a minimális munkakört betöltővel szemben támasztott követelményeket tartalmazza, amelyeket az alkalmazáskor figyelembe kell venni, vizsgálni kell, és amelyek nélkül a munkakört nem lehet betölteni, illetve kivétel esetén a megfelelés határidőhöz van kötve. 4.1. Iskolai végzettség Iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli állami képzési rendszerben megszerzett általános és szakmai végzettséget kell feltüntetni, amely elengedhetetlen a munkakör betöltéséhez. A következő típusú ismeretekre vonatkozik: • állami iskolai végzettség• szakmai végzettség 4.2. A munkakör betöltésének egyéb feltételeiItt kell feltüntetni mindazon kötelező tanfolyamokat, speciális ismereteket, vizsgákat, különböző vizsgálatokat, ezek elvégzésének legutolsó időpontját, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be. Például:• speciális ismeretek• számítástechnikai ismeretek• idegen nyelvismeret• kötelező időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat periódusa• kötelező munkavédelmi vizsga periódusa stb.• vezetővé képzés• szakvizsga Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat kell szerepeltetni a munkaköri leírásban, amelyek elengedhetetlen feltételei a munkakör betöltésének, illetve amelyek kötelező karrier elemként határozhatók meg. 4.3. Tapasztalatok, kompetenciákAzokat a kompetenciákat, illetve megszerzett tapasztalatot tartalmazza, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be, pl.: • vezetői készségek• szakmai tapasztalat• vezetői tapasztalat, illetve gyakorlati idő 5. Záró információk• a munkaköri leírás kidolgozója, illetve kiadója,• a hatálybalépés időpontja,• érvényességi időtartama. A munkakör betöltőjeA nevet, személyi adatokat kell feltüntetni. Forrás:www.mki.gov.hu