SPC – Sta­tisz­ti­kai fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás kép­zés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A SPC – Sta­tisz­ti­kai fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Sta­tisz­ti­kai fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás ma­dár­táv­lat­ból
mi a sta­tisz­ti­kai fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás lé­nye­ge
mi in­do­kol­ja a sta­tisz­ti­kai fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás al­kal­ma­zá­sát
mi­ért jó, hol a gaz­da­sá­gos­sá­gi és mi­nő­sé­gi al­kal­ma­zá­si te­rü­le­te
mennyi­ben több a /gyár­tást irá­nyí­tó/ sta­tisz­ti­kai fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás a ma­te­ma­ti­kai sta­tisz­ti­ká­nál (mi­lyen fi­zi­kai is­me­re­tek kel­le­nek a fo­lya­mat­ról a si­ke­res SPC al­kal­ma­zá­sá­hoz)
Alap­ve­tő ma­te­ma­ti­kai sta­tisz­ti­kai ala­pok
vár­ha­tó ér­ték, va­ri­an­cia
át­lag, szó­rás, me­di­án, ter­je­de­lem
Az SPC al­kal­ma­zá­sá­nak fel­té­te­lei és gya­kor­la­ti meg­fon­to­lá­sa
a min­ta­vé­tel és je­len­tő­sé­ge
Mé­ré­ses el­len­őr­ző kár­tyák
át­lag – ter­je­de­lem, me­di­án – ter­je­de­lem kár­tya, át­lag – szó­rás, egye­di ér­ték – moz­gó ter­je­de­lem kár­tyák
el­len­őr­zé­si ha­tá­rok szá­mí­tá­sa és ér­tel­me­zé­se
a tel­je­sí­tő­ké­pes­ség fo­gal­ma és a tel­je­sí­tő­ké­pes­ség in­de­xek szá­mí­tás
El­ter­jedt fél­re­ér­té­sek tisz­tá­zá­sa
mit je­lent és mit nem je­lent a be­avat­ko­zá­si ha­tár
mi­kor kell, mi­kor sza­bad és mi­kor nem sza­bad be­avat­koz­ni
ho­gyan kell ér­tel­mez­ni a kü­lön­bö­ző ké­pes­sé­gi mu­ta­tó­kat, il­let­ve mennyi­re sza­bad hin­ni ne­kik
mi­lyen mér­ték­ben függ egy-egy ké­pes­sé­gi mu­ta­tó ér­té­ke a vé­let­len­től, ho­gyan le­het ezt csök­ken­te­ni
mit NEM je­lent egy-egy mu­ta­tó ér­té­ke, és ho­gyan kell ér­tel­mez­ni a mu­ta­tók együt­te­sét
mi a te­en­dő nem nor­má­lis el­osz­lás, il­let­ve egy­ol­da­lú vagy nem szim­met­ri­kus tű­ré­sek ese­tén
Mi­nő­sí­té­ses el­len­őr­ző­kár­tyák faj­tái és al­kal­ma­zá­suk (igény ese­tén el­hagy­ha­tó)
el­len­őr­zé­si ha­tár szá­mí­tá­sa mi­nő­sí­té­ses kár­tyák­ra
a tel­je­sí­tő­ké­pes­ség ér­tel­me­zé­se mi­nő­sí­té­ses el­len­őr­ző kár­tyák ese­tén
Pél­da ada­tok, il­let­ve va­lós cé­ges ada­tok fel­dol­go­zá­sa:
Konk­rét – a részt­ve­vők ál­tal ho­zott ada­tok­ból – gyár­tá­si fo­lya­ma­tok ada­ta­i­nak elem­zé­se, ér­té­ke­lé­se, ér­tel­me­zé­se, mi­lyen kö­vet­kez­te­té­se­ket le­het még le­von­ni az ada­tok elem­zé­sé­ből
ho­gyan le­het az elem­zé­sek alap­ján meg­fe­le­lő­en be­ál­lí­ta­ni a fo­lya­ma­to­kat, mi­kor van le­he­tő­ség a fo­lya­ma ja­ví­tá­sá­ra, mi­kor nincs.

A SPC – Sta­tisz­ti­kai fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség